เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โดย : admin
เข้าชม : 1730
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

                                                                                                             

ประกาศโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔    ปีการศึกษา   ๒๕๕๗
..........................................................................
                โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลมีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕    และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล  จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังนี้
 
๑.  คุณสมบัติของนักเรียน
             ๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                      ๑.๑.๑  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖
                      ๑.๑.๒ เป็นโสด
                      ๑.๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย
                ๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
                      ๑.๒.๑  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
                      ๑.๒.๒  เป็นโสด
                      ๑.๒.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย
 
๒. หลักฐานการสมัคร
                ๒.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                      ๒.๑.๑  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล  (รับได้ที่โรงเรียนในวันมาสมัคร)
                      ๒.๑.๒  หลักฐานแสดงการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (ปพ.๑) หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
                      ๒.๑.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับถ่ายเอกสาร  ที่มีเลขที่บ้าน ชื่อนักเรียน  ๑  ฉบับ  ชื่อบิดา  ๑  ฉบับ  ชื่อมารดา  ๑  ฉบับ
                      ๒.๑.๔  รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง  ขนาด ๑.๕ นิ้ว หรือ  ๒  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
                ๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
                      ๒.๒.๑  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล (รับได้ที่โรงเรียนในวันมาสมัคร)
                      ๒.๒.๒  หลักฐานแสดงการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ปพ.๑)  หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖
 
๓. กำหนดวันรับสมัคร สอบ ประกาศผล  และมอบตัว
                ๓.๑.๑  รับสมัคร  วันที่   ๒๐  - ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๗    เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
                ๓.๑.๒ สอบวัดความรู้  (เฉพาะ  ม. ๑ )  วันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น. วิชาที่สอบได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ณ  โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
                ๓.๑.๓ ประกาศผล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่  ๓ เมษายน   ๒๕๕๗
                                                 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   ณ  โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
                ๓.๑.๔ มอบตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
                                                เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น   ณ   โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
                ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  สามารถสอบถาม  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล  ในวันและเวลาราชการ
 
                ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗
                                                                                   
 
 
                                                                                (นายจงมิตร   ศรีไชย)
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
                                               
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19/พ.ค./2563
      การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19/พ.ค./2563
      ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาระดับชั้นม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 15/ม.ค./2563
      ประกาศเรื่องกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 18/มี.ค./2562
      ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 7/ก.พ./2562


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
บ้านหนองเมืองกลาง ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5