เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ

 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล  ตำแหน่งที่ตั้งอยู่บ้านหนองเมืองกลางหมู่ที่ 21 ตำบลกุดชุม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  มีพื้นที่จำนวน  32  ไร่เศษ  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนสาขากุดชุมวิทยา  ปีการศึกษา  2536  มีครู  อาจารย์  จากโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  มาทำหน้าที่สอนในบริเวณวัดป่าหนองเมืองกลาง  บ้านหนองเมืองกลาง
                ปีการศึกษา  2537  จึงย้ายมาอยู่ในสถานที่ในปัจจุบัน  โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงหญ้าคา              ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างมอบให้  จนกระทั่งปีการศึกษา  2540  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ    ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล  เมื่อวันที่   8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2540  เปิดสอนระดับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 1-ม. 3 )  และในปีการศึกษา  2542  ได้เปิดสอนจนถึงระดับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม. 1-ม. 6 )

ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – เหลือง


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
บ้านหนองเมืองกลาง ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5