เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ

 

  

ชื่อ : นายชาญวิทย์ หมุนอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : เมืองกลางประชานุกูล
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0813898581

ชื่อ : นายพิสัน โพนทัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางบุญชญา ชายทวีป
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางพัชรินทร์ คำทวี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางลินจง เจริญธรรม
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระภาษาไทย
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวอุไรวรรณ มณีล้ำ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระภาษาไทย
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางกนิษฐา มูลสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางธิดาวรรณ สิงห์มน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายวัชระ กันทะวงษ์
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกรรณิกา สะอาดเอี่ยม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางคำปุ่น หาสุข
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก : ุดูแลความสะอาด
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายประดิษฐ มูลสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษา
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวศิรินาฎ สุวะมาศ
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระศิลปะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ ขันตี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวภัทรนิษฐ์ สุภาพ
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวขนิษฐา ทับแสง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัชรพล เผ่าภูรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพรชัย ศรีวรมย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : พนักงานบริการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
บ้านหนองเมืองกลาง ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5