เมนูหลัก
link banner
e-Learning


 
แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มบริหารงานวิชา�าร
Click ดูประวัติ
นายพิสัน โพนทัน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอุไรวรรณ มณีล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
Click ดูประวัติ
นางกนิษฐา มูลสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหนางานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางธิดาวรรณ สิงห์มน
พนักงานราชการ
หัวหน้างานอนามัย
Click ดูประวัติ
นางสาวกรรณิกา สะอาดเอี่ยม
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
บ้านหนองเมืองกลาง ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5