เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายพิสัน โพนทัน
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวอุไรวรรณ มณีล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางกนิษฐา มูลสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางธิดาวรรณ สิงห์มน
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวกรรณิกา สะอาดเอี่ยม
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวขนิษฐา ทับแสง
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
บ้านหนองเมืองกลาง ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5