เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางพัชรินทร์ คำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวพรทิพย์ ขันตี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นายวัชรพล เผ่าภูรี
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
บ้านหนองเมืองกลาง ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5