เมนูหลัก
link banner
e-Learning


 
แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางบุญชญา ชายทวีป
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางธิดาวรรณ สิงห์มน
พนักงานราชการ
หัวหน้างานอนามัย
Click ดูประวัติ
นายวัชระ กันทะวงษ์
ครูผู้ช่วย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวศิรินาฎ สุวะมาศ
ครูผู้ช่วย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทรนิษฐ์ สุภาพ
ครูธุรการ
งานธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
บ้านหนองเมืองกลาง ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5