เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางบุญชญา ชายทวีป
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางธิดาวรรณ สิงห์มน
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายวัชระ กันทะวงษ์
ครู ค.ศ. 1
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวศิรินาฎ สุวะมาศ
ครู ค.ศ. 1
กลุ่มสาระศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทรนิษฐ์ สุภาพ
ครูธุรการ
งานธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
บ้านหนองเมืองกลาง ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5